MENU
PDF Opties

Het financieel resultaat 2019

Algemeen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaatsvinden in het kader van de resultaatbestemming. Het resultaat vóór bestemming bestaat uit de resultante van het totaal van baten en lasten. Dit volgens de diverse programma’s, de overhead en de algemene dekkingsmiddelen. We verwerken hierop als resultaatbestemming de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Tot slot geven we het resterende resultaat een bestemming.

De resultaatbestemming is een bevoegdheid van de raad. Alle stortingen in en onttrekkingen aan de reserves vereisen dus goedkeuring van uw raad. Dit kan expliciet bij de resultaatbestemming van de rekening of vooraf bij de vaststelling van de begroting en/of tussentijds door vaststelling van de tussenrapportages of afzonderlijke raadsbesluiten.

Resultaat vóór bestemming

Het resultaat vóór bestemming vloeit voort uit de afzonderlijke programma's (1 t/m 10) en de onderdelen overhead en algemene dekkingsmiddelen (inkomsten van de gemeente zonder een vooraf bepaald bestedingsdoel). Daarbij bestaat een verband tussen de mutaties op de reserves en de uitgaven en ontvangsten in de programma's. Voor sommige uitgaven is immers in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Het resultaat vóór bestemming vindt u toegelicht in de hoofdstukken per programma en bij de algemene dekkingsmiddelen.

Tabel: Totaaloverzicht baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Bedragen (x € 1.000)

Primitieve begroting 2019

Begroot primitief bijgesteld  2019

Geboekt  2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Publieksdiensten

-5.859

2.973

-2.887

-6.242

4.129

-2.113

-6.315

4.519

-1.797

02 Samenleving

-130.624

28.940

-101.684

-130.157

30.719

-99.438

-131.467

31.137

-100.330

03 Wonen

-1.251

177

-1.074

-1.264

177

-1.087

-569

123

-446

04 Milieu

-11.146

12.413

1.267

-12.072

17.686

5.615

-11.995

17.958

5.963

05 Bereikbaarheid

-2.672

2.289

-383

-2.839

2.567

-272

-3.001

2.551

-450

06 Beheer openbare ruimte

-21.606

7.950

-13.656

-22.493

7.908

-14.585

-22.442

7.683

-14.759

07 Ruimtelijke ordening

-24.981

22.938

-2.043

-34.522

32.045

-2.477

-22.370

27.049

4.679

08 Veiligheid

-7.501

20

-7.481

-7.558

5

-7.553

-7.421

3

-7.419

09 Economie

-1.358

656

-702

-1.331

670

-662

-1.533

728

-804

10 Bestuur en Concern

-8.956

4.878

-4.078

-9.159

5.023

-4.135

-9.944

5.397

-4.547

Gerealiseerde baten en lasten

-215.954

83.232

-132.722

-227.637

100.928

-126.709

-217.058

97.148

-119.910

Algemene dekkingsmiddelen

-1.104

149.723

148.619

553

150.817

151.370

727

152.350

153.077

Overzicht Overhead

-20.643

204

-20.438

-20.501

261

-20.240

-21.641

997

-20.644

Heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

-50

-

-50

-50

-

-50

-

-

-

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

-237.751

233.160

-4.591

-247.635

252.007

4.372

-237.971

250.495

12.524

Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen reserves:

- Egalisatiereserves

-82

161

78

-82

161

78

-119

161

42

- Bestemmingsreserves

-823

3.075

2.252

-8.003

3.215

-4.788

-13.796

4.899

-8.897

Resultaat na mutaties egalisatie- en bestemmingsreserves

-238.657

236.396

-2.261

-255.721

255.382

-338

-251.886

255.555

3.669

- Onttrekking/dotatie algemene reserve (incidenteel)

-1.194

3.455

2.261

-1.194

4.330

3.136

-1.194

717

-477

Gerealiseerd resultaat 2019

-239.851

239.851

-

-256.914

259.712

2.798

-253.080

256.272

3.192

Resultaat ná bestemming

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves veroorzaken het verschil tussen het resultaat vóór bestemming en het resultaat ná bestemming. In de tabellen is weergegeven hoe het rekeningresultaat 2019 na bestemming tot stand kwam. In tabel 1 staat een overzicht van de mutaties op de bestemmings-,egalisatie- en algemene reserve(s).

Tabel 1: Bestemmings-,egalisatie- en algemene reserve(s) (bedragen x € 1.000)

(-/- = nadeel exploitatie en +/+ = voordeel exploitatie)

Programmanummer en omschrijving

Begroting bijgesteld 2019

Rekening

2019

Resultaat programma's 1 t/m 10 (saldo van de baten en lasten)

-126.709

-119.910

Saldo algemene dekkingsmiddelen

151.370

153.077

Overzicht Overhead

-20.240

-20.644

Heffing Vennootschapsbelasting

-

-

Onvoorzien

-50

-

Resultaat VOOR bestemming 2019

4.372

12.524

Resultaatbepaling 2019 via egalisatiereserves:

Reserve Begraafrechten

06. Beheer openbare ruimte

78

42

Subtotaal mutaties egalisatiereserves

78

42

Resultaatbepaling 2019 via bestemmingsreserves:

Reserve Gemeentelijke middelen participatie

02. Samenleving

97

-

Reserve transformatie 3D

02. Samenleving

1.394

3.316

Reserve risico's 3D

02. Samenleving

220

220

Reserve Woonvisie

03. Wonen

-50

-250

Reserve Duurzaamheid

04. Milieu

-6.988

-6.988

Reserve Parkeren

05. Bereikbaarheid

-33

-33

Reserve Sanering asbest

07. Ruimtelijke ordening

615

615

Reserve Gronden

07. Ruimtelijke ordening

-43

-5.932

Reserve Regionale Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland

10. Economie

-

156

Subtotaal mutaties bestemmingsreserves

-4.788

-8.897

Resultaat na mutaties egalisatie- en bestemmingsreserves

-338

3.669

Resultaatbepaling 2019 via algemene reserve:

Opheffen bestemmingsreserve asbest

besluit 1369635

-445

-445

Herinrichting openbare ruimte wagenweggebied

besluit 1452589

300

-

Projecten openbare ruimte

besluit 1480149

250

170

Stadspromotie

besluit 1452589

150

150

Stimuleren groene daken en gevels

besluit 1480149

50

-

Pilot aardgasvrij

besluit 1480149

500

344

Fusie Purmerend en Beemster

besluit 1480149

75

53

Onttrekking financieel resultaat 2019

besluit 1479797

3.005

-

Versterking algemene reserve (rente, cf. begroting 2016)

besluit 1222898

-749

-749

Subtotaal mutaties algemene reserve

3.136

-477

Resultaat 2019 NA bestemming

2.797

3.192

De afzonderlijke reserves en mutaties zijn toegelicht in de toelichting per programma en in de bijlage 'overzicht reserves'. In het programma worden bestedingen toegelicht en in de bijlage het doel en de voeding van de reserve.

In onderstaande tabel vindt u alle verschillen tussen de begrote mutaties en de daadwerkelijke mutaties op reserves. Er is voor ruim € 5,8 miljoen meer toegevoegd en voor ruim € 1,9 miljoen minder onttrokken aan de bestemmings-,egalisatie- en algemene reserve(s). Deze afwijkingen zijn binnen de doelstellingen waarvoor de reserves zijn ingesteld. De gesaldeerde afwijking van bijna € 7,7 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting is als volgt:(bedragen x € 1.000)

Reserve (-/- = nadeel en +/+ voordeel)

Soort reserve

Bedrag

dotatie

Bedrag onttrekking

- hogere dotatie begraafrechten

egalisatie

-36

-

- lagere onttrekking participatie

bestemming

-

-97

- Hogere onttrekkiing transformatie 3D

bestemming

-

1.922

- lagere onttrekking woonvisie

bestemming

-

-200

- hogere dotatie en lagere onttrekking gronden

bestemming

-5.793

-97

- hogere onttrekking regionaal samenwerkingsverband Z/W

bestemming

-

156

- lagere onttrekking algemene reserve

algemeen

-

-3.613

Per saldo hogere dotatie en lagere onttrekking

-5.829

-1.928

Het resultaat vóór bestemming bedraagt € 12.524.054 voordelig (begroot na wijzigingen: € 4.371.648 voordelig). Na de mutaties op de bestemmings-,egalisatie-, en algemene reserve bedraagt het rekeningresultaat € 3.192.405 voordelig (begroot na wijzigingen € 2.797.262voordelig).

In 2019 is € 4.329.751 aan onttrekkingen en € 1.194.000 aan toevoegingen aan de algemene reserve begroot. In de jaarrekening is € 717.246 onttrokken en €1.194.000 toegevoegd aan de algemene reserve. De onttrekkingen aan de algemene reserve zijn lager dan begroot omdat op de specifieke onderdelen waar deze onttrekkingen voor bedoeld waren minder is uitgegeven dan begroot.

Tabel: Voorstel resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)

Voorgestelde bestemming resultaat:

Programmanummer en omschrijving

Begroting bijgesteld 2019

Rekening 2019

Jeugdmiddelen

02. Samenleving

-

678

Nieuwbouwprincipe 30-30-40

03. Wonen

-

500

Pilotproject aardgasloos

04. Milieu

-

156

Stimuleren groene daken en gevels

04. Milieu

-

50

Doorschuiven projecten openbare ruimte (wegen en kunstwerken)

06. Beheer openbare ruimte

-

392

Doorschuiven groot onderhoud bomen

06. Beheer openbare ruimte

-

102

Doorschuiven projecten ruimtelijke ordening (Purmerweg 19-21 Segesta en Spinnekop)

07. Ruimtelijke Ordening

-

107

Klimaatmiddelen vanuit het gemeentefonds (decembercirculaire 2019)

07. Ruimtelijke Ordening

-

672

Saldo voorgestelde mutaties rekening 2019

-

2.656

Toevoeging algemene reserve na resultaat bestemming

2.797

536

voorgesteld bestemmingsresultaat

Jeugdmiddelen (programma 2 Samenleving)

Er wordt voorgesteld om € 678.000 minder te onttrekken aan de reserve transformatie 3D’s in 2019 dan het werkelijk tekort van Jeugd over 2018 en 2019. De onttrekking van € 3.316.000 wordt dan € 2.638.000. Daarnaast wordt voorgesteld om de verschillende bestemmingsreserves in het sociaal domein (gemeentelijke middelen participatie, transformatie 3D’s en risico 3D’s) samen te voegen tot één bestemmingsreserve sociaal domein.

Nieuwbouwprincipe 30-30-40(programma 3 Wonen)

In de begroting 2020 is aangegeven dat bij de jaarrekenining 2019 gekeken wordt of op het beschikbaar gestelde budget van € 500.000 uitgaven zijn gemaakt in 2019. Het restant zou dan worden toegevoegd aan de reserve woningbouwprogrammering. Gebleken is dat er geen uitgaven zijn gemaakt en € 500.000 toegevoegd kan worden aan deze reserve. Voor 2020 is aangegeven dat bij Wagenweg 10 een deel van de kosten (€ 133.483) door de gemeente wordt gedragen. Het betreft het deel dat hoort bij de sociale huurwoningen. De kosten zijn nog niet gemaakt. Deze onttrekking zal bij de 1e tussenrapportage 2020 worden meegenomen.

Pilot aardgasvrij (programma 4 Milieu)

In juni 2018 is een krediet beschikbaar gesteld van totaal € 875.000 (besluit 1427002 d.d. 28 juni 2018) voor de voorbereiding en uitvoering van de Pilotwijk. De uitvoering en daarmee de aanwending van uitvoeringskrediet van
€ 825.000 vindt plaats in 2019 en 2020. Wij stellen uw raad voor om het restant budget uit 2019 van € 155.681 beschikbaar te houden en als volgt te bestemmen en toe te voegen aan het exploitatiebudget duurzaamheidsinitiatieven in 2020.

Stimuleren groene daken en gevels (programma 4 Milieu)
In de programmabegroting 2018 is ingestemd met het wijzigingsvoorstel 7.1 om middels onderzoek en eventuele pilots duidelijk te maken wat er mogelijk is voor het vergroenen van (lege) gevels en daken van gebouwen en het creëren van verticale tuinen. Hiervoor is € 50.000 voor onderzoek en pilots vanuit het begrotingsoverschot 2018 gefinancierd. In 2019 zijn er geen onderzoeken en pilots geweest. Voorgesteld wordt om € 50.000 beschikbaar te houden voor uitvoering stimulering groene gevels en daken en dit toe te voegen aan het exploitatiebudget duurzaamheidsinitiatieven in 2020.

Doorgeschoven projecten openbare ruimte (programma 6 Beheer Openbare Ruimte)

In 2019 zijn de middelen voor wegen en kunstwerken voor planmatige onderhoudswerkzaamheden niet geheel tot besteding gekomen (€ 392.000). Dit betreft nog uit te voeren:

  • Elementenonderhoud 2017-2020 (36174001) € 103.000
  • Asfaltprogramma 2017-2020 (36165001) € 140.000
  • Gladheid Donaulaan/Wolgalaan (€ 16.000) en inspectie/inventarisatie areaal (€ 133.000)

Voorgesteld wordt om deze bedragen in 2020 toe te voegen aan het exploitatiebudget openbare ruimte (kunstwerken en wegen).

Doorgeschoven groot onderhoud bomen (programma 6 Beheer Openbare Ruimte)

Bij de 1e tussenrapportage 2019 is € 118.000 gevraagd voor het vervangen van bomen in verharding inzake wortelopdruk (in combinatie met project wegen). Door de PFAS is er vertraging ontstaan in de werkzaamheden a.g.v. onderzoek en bewonersbezwaren. Wij stellen uw raad voor om het restant budget uit 2019 van € 102.000 beschikbaar te houden en toe te voegen aan het exploitatiebudget groen.

Doorgeschoven projecten ruimtelijk (programma 7 Ruimtelijke ordening)

Voor de Purmerweg 19-21 is met Segesta afgesproken om € 47.000 te betalen aan Segesta voor het verleggen van de PWN waterleiding. Dit is vastgelegd in de anterieure overeenkomst, waarbij de prestatie nog niet is geleverd. Daarnaast is het project Spinnekop nog niet geheel uitgevoerd (€ 60.000).Voorgesteld wordt om deze bedragen in 2019 toe te voegen aan het exploitatiebudget ruimtelijk.

Klimaatmiddelen vanuit het gemeentefonds (overzicht algemene dekkingsmiddelen)

In de decembercirculaire 2019 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de volgende onderdelen: versterking lokale energieloketten, wijkaanpak en uitvoering transitievisie warmte. In totaal gaat het om een pakket van € 671.700. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de reserve duurzaamheid.

NA BALANSDATUM GEBLEKEN GEBEURTENISSEN

Eind februari 2020 is Nederland getroffen door het COVID-19 (Corona) virus. Het Corona virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is op dit moment onmogelijk te bepalen. Onduidelijk is op dit moment wat de gevolgen van het Corona virus zijn op de begrote baten en lasten per programma. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. De gemeente loopt geen risico ten aanzien van de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. 

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten en baten reserves

Lasten

Baten

Besteding jeugdmiddelen

-

3.316

Projectsubsidie diensten bij wonen met zorg (ouderen langer thuis)

-

220

Bijdrage Wmo aan tijdelijke woningen

250

Bijdrage pilot aardgasvrije wijken

6.988

344

Verlies/winstneming grexen, AO's en implementatie omgevingswet

6.524

592

Resultaat op parkeerinkomsten

33

-

Opheffen Asbestsanering

-

170

Besteding regiomiddelen

-

156

Besteding projecten openbare ruimte

-

170

Uitvoering stadspromotie

-

150

Versterking algemene reserve (rente)

749

-

Besteding projectbudget fusie Purmerend-Beemster

-

53

14.544

5.171