MENU
PDF Opties

Overzicht reserves en voorzieningen

Het bovenstaande overzicht betreft de stand in 2019 voor bestemming van het rekeningresultaat 2019. De stand van de algemene reserve bedraagt € 24 miljoen (voor bestemming). Het rekeningresultaat bedraagt € 3,2 miljoen. De toevoeging aan bestemmingsreserves en de algemene reserve maakt onderdeel van het besluit tot vaststelling van de rekening 2019.

Naam reserve (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per 31 december 2018

Resultaat uit jaarrekening 2018

van/naar reserve

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde per 31 december 2019

A: ALGEMENE RESERVE

Algemene Dekkingsmiddelen

Resultaat jaarrekening

2.845

-2.845

-

-

-

-

Algemene reserve

20.692

2.845

445

749

717

24.014

Totaal algemene dekkingsmiddelen

23.537

-

445

749

717

24.014

B: EGALISATIERESERVES

Programma 6: Beheer openbare ruimte

Reserve begraafrechten

1.349

-

-

119

161

1.307

Totaal Egalisatiereserves

1.349

119

161

1.307

C: BESTEMMINGSRESERVES

Programma 2: Samenleving

Reserve sanering asbest

615

-

-445

-

170

-

Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting

338

-

-

-

-

338

Reserve gemeentelijke middelen participatie

556

-

-

-

-

556

Reserve transformatie 3D's

4.224

-

-

-

3.316

908

Reserve risico's 3D

490

-

-

-

220

270

6.223

-

-445

-

3.706

2.072

Programma 3: Wonen

Woonvisie

835

-

-

250

-

1.085

Woningbouwprogrammering

-

-

-

-

-

-

835

250

1.085

Programma 4: Milieu

Reserve duurzaamheid

-

-

-

6.988

-

6.988

-

-

-

6.988

-

6.988

Programma 5: Bereikbaarheid

Reserve parkeren

-

-

33

-

33

-

-

-

33

-

33

Programma 7: Ruimtelijke ordening

Reserve gronden

1.166

-

-

6.524

592

7.098

1.166

-

-

6.524

592

7.098

Programma 9: Economie

Reserve Regionale Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland

431

-

-

156

275

431

-

-

-

156

275

Totaal bestemmingsreserves

8.655

-

-445

13.796

4.454

17.551

Totaal RESERVES

33.540

-

14.664

5.332

42.872