MENU
PDF Opties

Lokale heffingen

Algemeen

Overeenkomstig artikel 26 BBV verantwoorden we in deze paragraaf wat we in de paragraaf Lokale heffingen bij de begroting hebben opgenomen.

Kostendekkendheid van de heffingen

In onderstaande tabel staat inzichtelijk welk percentage kostendekkendheid in de bijgestelde begroting was geraamd en in de rekening is gerealiseerd.

Tabel kostendekkendheid product afvalverwijdering

Bedrag in €

Prinitieve begroting

2019

Bijgestelde begroting

2019

Rekening

2019

Lasten

10.228.981

10.416.321

10.204.636

Btw

1.194.575

1.194.575

1.194.575

Overhead

1.294.764

1.294.764

1.294.764

Totaal lasten

12.718.320

12.905.660

12.693.975

Baten

12.405.074

12.592.414

12.474.809

Saldo

313.246

313.246

219.166

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing

-313.246

-313.246

-313.246

Dotatie voorziening afvalstoffenheffing

-

-

94.080

Kostendekkendheid

-

-

-

Kostendekkendheid in %

100%

100%

100%

In de berekening van het tarief afvalstoffenheffing hielden we rekening met € 1,2 miljoen extra dekking door btw die we aan inwoners doorrekenen. In 2018 was € 469.490 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2019
€ 313.246 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2019. Door een positief resultaat over 2019 hebben we € 94.080 aan de voorziening afvalstoffenheffing gedoteerd. Van het totale saldo van de voorziening per 31 december 2019
(€ 250.324) is € 167.910 betrokken bij de tariefstelling van de afvalstoffenheffing 2020 en € 82.414 bij de tariefstelling van 2021. Het tarief van de afvalstoffenheffing 2019 is volledig kostendekkend.

Tabel kostendekkendheid product riolering

Bedrag in €

Primitieve

begroting

2019

Bijgestelde

begroting

2019

Rekening

2019

Lasten

5.645.572

6.200.431

5.121.587

Btw

682.365

682.365

682.365

Overhead

734.117

758.956

758.956

Totaal lasten

7.062.054

7.641.752

6.562.908

Baten

6.813.054

6.812.371

6.746.143

Saldo

249.000

829.381

-183.235

Onttrekking voorziening gemeentelijke watertaken

-249.000

-829.381

-829.381

Dotatie voorziening gemeentelijke watertaken

-

-

1.012.616

Kostendekkendheid

-

-

-

Kostendekkendheid in %

100%

100%

100%

In de berekening van het tarief rioolheffing hielden we rekening met € 0,7 miljoen extra dekking door btw die we aan inwoners doorrekenen. In 2018 was € 2.008.084 beschikbaar in de voorziening gemeentelijke watertaken. Hiervan is in 2019 € 249.000 onttrokken voor het tarief rioolheffing 2019 en € 580.381 onttrokken ter aansluiting op het kostenniveau van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023, vastgesteld in maart 2019. Door voornamelijk uitgestelde werkzaamheden is € 1.012.616 gedoteerd aan de voorziening gemeentelijke watertaken. Het tarief van de rioolheffing 2019 is volledig kostendekkend.

Tabel overige producten inzake kostendekkendheid

Bedrag in € 1.000

Primitieve

begroting

2019

Bijgestelde begroting

2019

Rekening

2019

Leges Omgevingsvergunningen

Lasten

1.784

1.868

1.742

Baten

1.801

2.935

2.937

Saldo

-17

-1.067

-1.195

Kostendekkendheid in %

101

157

169

Leges Burgerzaken

Lasten

2.959

2.970

3.287

Baten

999

999

1.378

Saldo

1.960

1.971

1.909

Kostendekkendheid in %

34

34

42

Leges Begraafplaatsen

Lasten

814

931

879

Baten

730

770

682

Saldo

84

161

197

Kostendekkendheid in %

90

82

78

Leges Markten

Lasten

123

163

143

Baten

180

126

119

Saldo

-57

37

24

Kostendekkendheid in %

146

77

83

Gerealiseerde aantallen beïnvloeden voor de meeste legessoorten het percentage kostendekkendheid. Die zijn variabel en niet altijd goed vooraf in te schatten. De lasten betreffen voornamelijk personeel en zijn minder variabel.

De geraamde inkomsten

Tabel baten met betrekking tot de lokale heffingen

Soort

Raming

2019 voor wijziging

Raming

2019 na

wijziging

Werkelijk

2019

Onroerende zaakbelasting (OZB):

- gebruikers (alleen bedrijven)

2.003.091

2.003.091

1.853.942

- eigenaren

10.877.062

10.877.062

11.030.188

Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten (RWB)

11.658

11.658

13.947

Afvalstoffenheffing

11.464.797

11.464.797

11.424.073

Reinigingsrecht

60.000

80.000

76.744

Rioolheffing

6.657.295

6.657.295

6.644.031

Parkeerbelastingen

2.278.972

2.556.731

2.548.031

Precariobelasting

214.294

214.294

274.885

Hondenbelasting

405.784

405.784

409.269

Reclamebelasting

150.000

150.000

121.129

Toeristenbelasting

50.000

50.000

75.659

Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

83.425

83.425

89.100

Totaal lokale heffingen

34.256.378

34.554.137

34.560.998

Beleid ten aanzien van lokale heffingen

De heffing en inning hebben plaatsgevonden overeenkomstig het vastgestelde beleid.

Parkeerbelastingen
In 2019 zijn er 4476 naheffingsaanslagen opgelegd omdat op het moment van de controle er geen of onvoldoende parkeergeld betaald was. Er zijn 587 bezwaarschriften ingediend waarvan in 481 van de gevallen het bezwaar gegrond is verklaard (afgerond 82%). Met name de bezwaren waarbij parkeergeld betaald is met behulp van de smartphone leidt in de meeste gevallen tot toekenning van de bezwaarschriften. Achteraf blijkt dan parkeergeld te zijn betaald, maar heeft de parkeerder een vergissing gemaakt bij het aanmelden van het juiste kenteken met de smartphone bij één van de belproviders. Jurisprudentie van de belastingrechter wijst uit dat in die situaties het bezwaar moet worden toegekend omdat parkeerbelasting betaald is.

Hondenbelasting
In mei 2019 is de jaarlijkse huis-aan-huis controle uitgevoerd voor de hondenbelasting. Deze jaarlijkse controle wordt over 1/3 deel van de gemeente uitgevoerd. De hercontrole heeft in totaal 300 nieuwe aanmeldingen voor de hondenbelasting opgeleverd.

Bedrijveninvesteringszones (BIZ)
In 2018 zijn de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) Koemarkt en Wormerplein ingevoerd. De Bedrijveninvesteringszones zijn ingevoerd voor vijf jaar. Na deze vijf jaar dient opnieuw een draagvlakonderzoek plaats te vinden onder de ondernemers. De invoer van de BIZ Koemarkt heeft voor de ondernemers op de Koemarkt tot gevolg dat de reclamebelasting voor hen vervalt en vervangen is door de BIZ heffing. Eind 2019 heeft er een draagvlakonderzoek plaatsgevonden onder de overige ondernemers in de binnenstad voor het invoeren van een BIZ Binnenstad met ingang van 2020. Na het tellen van de stemmen bleek er onvoldoene draagvlak te zijn onder de ondernemers. Als gevolg hiervan blijft de reclamebelasting voor de ondernemers van de binnenstad van kracht. De opbrengst reclamebelasting wordt na aftrek van de door de gemeente gemaakte perceptiekosten overgemaakt naar de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend (BOF). BOF organiseert activiteiten in het centrumgebied met als doel klanten te verleiden, het verblijf in de historische binnenstad te verlengen en te intensiveren.

Bezwaarschriften tegen de hoogte van de WOZ waarden
In 2019 zijn in totaal 1023 bezwaarschriften (dossiers) ingediend naar aanleiding van de jaarlijkse herwaardering van de woningen en de niet woningen. In 2018 waren er 810 bezwaarschriften ingediend. In 2018 is in 25% van de gevallen de WOZ waarde verlaagd. In 2019 is in 33% van de gevallen de WOZ waarde verlaagd.

Tabel kwijtscheldingen

Omschrijving

Afvalstoffenheffing

Rioolrecht (gebruik)

Totaal

 

 

 

 

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

verleend

Automatische kwijtschelding 2018

1.755

534.825

1.755

119.853

654.678

Automatische kwijtschelding 2019

1.728

556.398

1.728

110.335

666.733

kwijtschelding op verzoek 2018

591

170.220

591

38.214

208.434

Kwijtschelding op verzoek 2019

602

183.466

602

36.440

219.906

Totaal 2018

2.346

705.045

2.346

158.067

863.112

Totaal 2019

2.330

739.864

2.330

146.775

886.639

Oninbare posten
Jaarlijks vindt er een onderzoek plaats van alle openstaande vorderingen. De mate van verhaalbaarheid is onderzocht. De redenen dat opgelegde aanslagen oninbaar worden verklaard zijn bijvoorbeeld dat burgers verhuizen zonder een nieuw adres door te geven. Ook maken burgers gebruik van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP). Bij bedrijven gaat het vaak om faillissementen. De controle heeft geleid tot een voorstel om € 193.091 af te boeken als oninbaar van nog openstaande belastingbedragen. Het percentage oninbaar bedraagt hierdoor 0,61% .