MENU
PDF Opties

Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Realisatie 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting bijgesteld 2019

Realisatie 2019

Beleidsveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

BV011 Publieksdienstverlening

-6.433

4.962

-1.471

-5.859

2.973

-2.887

-6.242

4.129

-2.113

-6.315

4.519

-1.797

PGR01 Publieksdiensten

-6.433

4.962

-1.471

-5.859

2.973

-2.887

-6.242

4.129

-2.113

-6.315

4.519

-1.797

BV021 Kunst en cultuur

-7.770

1.460

-6.310

-7.959

1.297

-6.662

-7.992

1.297

-6.695

-8.066

1.465

-6.602

BV022 Sport en recreatie

-6.976

1.037

-5.939

-8.344

1.060

-7.284

-8.157

1.807

-6.350

-8.318

1.727

-6.591

BV023 Wijkmanagement

-781

-781

-810

-810

-808

-808

-788

-788

BV024 Jeugd

-23.194

157

-23.036

-23.885

-23.885

-23.717

-23.717

-26.459

104

-26.355

BV025 Onderwijs

-10.357

1.852

-8.505

-10.174

1.292

-8.881

-10.494

2.639

-7.855

-10.230

2.353

-7.877

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

-34.763

1.440

-33.324

-37.137

1.407

-35.730

-37.859

1.310

-36.549

-37.517

1.566

-35.951

BV027 Werk en inkomen

-41.698

24.267

-17.430

-42.316

23.884

-18.432

-41.129

23.665

-17.464

-40.089

23.922

-16.167

PGR02 Samenleving

-125.539

30.213

-95.326

-130.624

28.940

-101.684

-130.157

30.719

-99.438

-131.467

31.137

-100.330

BV031 Wonen

-538

115

-423

-1.251

177

-1.074

-1.264

177

-1.087

-569

123

-446

PGR03 Wonen

-538

115

-423

-1.251

177

-1.074

-1.264

177

-1.087

-569

123

-446

BV041 Milieu

-10.194

11.805

1.611

-11.146

12.413

1.267

-10.952

12.594

1.643

-10.763

12.494

1.731

BV042 Duurzaamheid

-1.120

5.092

3.972

-1.232

5.465

4.233

PGR04 Milieu

-10.194

11.805

1.611

-11.146

12.413

1.267

-12.072

17.686

5.615

-11.995

17.958

5.963

BV051 Bereikbaarheid

-2.569

2.992

423

-2.672

2.289

-383

-2.839

2.567

-272

-3.001

2.551

-450

PGR05 Bereikbaarheid

-2.569

2.992

423

-2.672

2.289

-383

-2.839

2.567

-272

-3.001

2.551

-450

BV061 Beheer openbare ruimte

-22.112

8.194

-13.918

-21.606

7.950

-13.656

-22.493

7.908

-14.585

-22.442

7.683

-14.759

PGR06 Beheer openbare ruimte

-22.112

8.194

-13.918

-21.606

7.950

-13.656

-22.493

7.908

-14.585

-22.442

7.683

-14.759

BV071 Ruimtelijke ordening

-26.716

24.857

-1.859

-24.981

22.938

-2.043

-34.522

32.045

-2.477

-22.370

27.049

4.679

PGR07 Ruimtelijke ordening

-26.716

24.857

-1.859

-24.981

22.938

-2.043

-34.522

32.045

-2.477

-22.370

27.049

4.679

BV081 Veiligheid

-6.901

1

-6.900

-7.501

20

-7.481

-7.558

5

-7.553

-7.421

3

-7.419

PGR08 Veiligheid

-6.901

1

-6.900

-7.501

20

-7.481

-7.558

5

-7.553

-7.421

3

-7.419

BV091 Economie

-2.331

776

-1.555

-1.358

656

-702

-1.331

670

-662

-1.533

728

-804

PGR09 Economie

-2.331

776

-1.555

-1.358

656

-702

-1.331

670

-662

-1.533

728

-804

BV101 Bestuur & concern

-8.799

4.835

-3.964

-8.956

4.878

-4.078

-9.159

5.023

-4.135

-9.944

5.397

-4.547

PGR10 Bestuur & concern

-8.799

4.835

-3.964

-8.956

4.878

-4.078

-9.159

5.023

-4.135

-9.944

5.397

-4.547

Resultaat programma's

-212.131

88.749

-123.382

-215.954

83.232

-132.722

-227.637

100.928

-126.709

-217.058

97.148

-119.910

1 Lokale heffingen

-53

13.379

13.326

-42

13.712

13.670

-42

13.712

13.670

-75

13.783

13.708

2 Nog te bestemmen middelen

-1.655

-1.655

3 Gemeentefonds

127.001

127.001

133.819

133.819

-25

134.579

134.554

-25

136.045

136.020

4 Eigen financieringsmiddelen

1.534

1.049

2.583

1.692

723

2.414

1.719

932

2.651

1.932

995

2.927

5 Deelnemingen

-1.170

1.406

237

-1.099

1.470

371

-1.099

1.594

495

-1.086

1.527

441

6 Incidentele baten en lasten

-6

-6

-19

-19

PGR11 Algemene dekkingsmiddelen

305

142.836

143.141

-1.104

149.723

148.619

553

150.817

151.370

727

152.350

153.077

BV121 OVERHEAD

-21.335

1.442

-19.893

-20.643

204

-20.438

-20.501

261

-20.240

-21.641

997

-20.644

PGR12 Overhead

-21.335

1.442

-19.893

-20.643

204

-20.438

-20.501

261

-20.240

-21.641

997

-20.644

BV131 VENNOOTSCHAPSBELASTING

PGR13 Vennootschapsbelasting

BV141 ONVOORZIEN

-50

-50

-50

-50

PGR14 Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor mutaties reserve

-211.827

231.585

19.758

-217.108

232.956

15.847

-227.134

251.746

24.612

-216.330

249.498

33.168

R121 Egalisatiereserve

-123

269

147

-82

161

78

-82

161

78

-119

161

42

R122 Bestemmingsreserves

-775

2.218

1.444

-823

3.075

2.252

-8.003

3.215

-4.788

-13.796

4.899

-8.897

R123 Algemene reserve

-349

1.739

1.390

-1.194

3.455

2.261

-3.991

4.330

338

-1.194

717

-477

PGR15 Resultaat bestemming

-1.247

4.227

2.980

-2.100

6.691

4.591

-12.077

7.705

-4.372

-15.109

5.777

-9.332

Eindtotaal

-234.409

237.254

2.845

-239.851

239.851

-259.712

259.712

-253.080

256.272

3.192

Verantwoording programma's en algemene dekkingsmiddelen

In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2019, ten opzichte van de realisatie 2019, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.