MENU
PDF Opties

Overzicht overhead, VPB en onvoorzien

Onderdeel Overhead

Inleiding

De indirecte kosten (overhead) worden begroot en verantwoord in het overzicht overhead. Indirecte kosten zijn kosten die niet rechtstreeks samenhangen met een product. Voorbeelden van overheadkosten zijn managementkosten, huisvestingskosten, automatiseringskosten, personeelsgebonden kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan

  • De Chief Information Security Officer ziet toe op de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid en rapporteert daarover elke drie maanden aan de portefeuillehouder. We rapporteren jaarlijks op hoofdlijnen aan het college en de raad.Over de informatiebeveiliging wordt jaarlijks bestuurlijk gerapporteerd volgens de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Hiermee legt het college aan zowel de raad als aan landelijke toezichthouders verantwoording af over de staat van de informatieveiligheid. Begin 2019 heeft deze verantwoording over 2018 plaatsgevonden gericht op DigiD (Digitale Identificatie), Suwinet (structuur Uitvoering Werk en Inkomen), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). In de tweede helft van 2019 is de eerste fase van Ensia 2019 (invoer van de zelfevaluaties) uitgevoerd. Voor 1 mei 2020 zal het College de Raad informeren over de uitkomsten en verantwoording afleggen aan de betreffende Ministeries. Ten opzicht van ENSIA 2018 zullen over 2019 drie verplichte onderdelen worden toegevoegd, te weten BRO (Basisregistratie Ondergrond), BRP (Basisregistratie Personen) en Reisdocumenten.
  • De WOZ-waarden worden vanaf 1 januari 2022 wettelijk gebaseerd op Gebruiksoppervlakte (GBO) en niet meer op de inhoud van een pand. Vanaf 2018 bereiden we ons voor met een kwaliteitsverbetering van de BAG/WOZ administratie. Daarna is de oppervlakte per pand berekend. Eind februari 2020 is deze actualisatie bijna gereed. Wij kunnen de WOZ waarden hierdoor vanaf 2021 al baseren op een juiste administratie.
  • Op basis van de inspectie in 2019 complimenteerde de Waarderingskamer ons met de kwaliteit van de WOZ taxaties en de kwaliteit van het BAG/WOZ beheer. Het beheer van basisregistraties is geheel in lijn met de ontwikkelingen van DIS-GEO (Doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang). Purmerend is een van de gemeenten die voorop lopen met de omzetting naar GBO.
  • In vergelijking met voorgaande jaren hadden we in 2019 meer bezwaren. Dit vergde veel tijd. De toename komt mede door de No Cure No Pay (NCNP) bureaus. Om dit tegen te gaan is veel tijd besteed aan communicatie met burgers en is opgeroepen vooral met ons te bellen. Er was tijdelijk een belteam dat ook ‘s avonds bereikbaar was. Een andere verklaring voor de toename van het aantal bezwaren was de waardestijging van de woningmarkt en het feit dat wij de gegevens steeds beter op orde hebben.
  • Om bouwdossiers digitaal te kunnen overbrengen naar het eDepot van het streekarchief is een start gemaakt met het schonen van papieren dossiers. Dit is een voorbereiding op het digitaliseren van de dossiers in 2020.
  • Om gegevens, veilig, beschikbaar te maken is in 2019 een belangrijke stap gezet. Er zijn nu instrumenten om de gegevens een standaard vorm te geven en ook continu te verversen. We kunnen nu kaarten en overzichten bij elkaar brengen voor het gebruik door de organisatie (bijvoorbeeld: asbestinventarisaties, scholen). In de website van het DataLab zijn ook gegevenssets beschikbaar voor inwoners en ondernemers die hier interesse in hebben(bijvoorbeeld: afvalinzameling).

Financieel overzicht overhead

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018

Begroting 2019
primitief

Begroting 2019
bijgesteld

Realisatie
2019

Afwijking

Lasten

-21.335

-20.643

-20.501

-21.641

-1.139

Baten

1.442

204

261

997

736

Saldo

-19.893

-20.438

-20.240

-20.644

-404

Het overzicht heeft per saldo een nadelige afwijking van € 404.000. Dit komt door € 1.139.000 hogere lasten en € 736.000 hogere baten. De afwijkingen zijn incidenteel tenzij anders vermeld.

Afwijkingen overzicht overhead

BV121 - OVERHEAD

Afwijkingen (bedragen × € 1.000)

Baten

Frictiekosten domeinen

278

Personeel en huisvesting

404

Overig

54

Totaal Baten

736

Lasten

Frictiekosten domeinen

-690

Informatievoorziening

-153

Management

-93

Personeel

-330

Verrekeningen

-94

Overig

221

Totaal Lasten

-1.139

BV121 - OVERHEAD

Baten

Frictiekosten domeinen

De baten hebben betrekking op detacheringsinkomsten van bovenformatief personeel.

Personeel en huisvesting

De hogere baten worden veroorzaakt door de doorberekening van verzekeringspremies, inkomsten i.v.m. detacheringen en UWV uitkeringen.

Lasten

Frictiekosten domeinen

De afwijking op frictiekosten wordt veroorzaakt door kosten in verband met bovenformatief personeel en afgesloten vaststellingsovereenkomsten.

Informatievoorziening

De afwijkingen op informatievoorziening worden voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten van het zaaksysteem

Management

De afwijking op management wordt veroorzaakt doordat management ingehuurd is en inhuur tot hogere lasten leidt ten opzichte van de begrote vaste formatie.

Personeel

De afwijking op Overig wordt veroorzaakt hogere salaris-/inhuurlasten.

Verrekeningen

De afwijking op overige verrekeningen wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van overheadkosten ten laste van investeringen, grexen en anterieure overeenkomsten. Deze doorbelasting is gekoppeld aan/gebaseerd op de urenbesteding ten laste van deze onderdelen.

Onderdeel Onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018

Begroting 2019
primitief

Begroting 2019
bijgesteld

Realisatie
2019

Afwijking

Lasten

0

-50

-50

0

50

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

0

-50

-50

0

50

Het saldo van incidentele baten en lasten geeft per saldo een voordeel van € 50.000. Dit is inclusief een bedrag van onvoorziene uitgaven, die voldoen aan de volgende criteria:

• Op het moment van totstandkoming van de begroting waren de kosten nog niet te voorzien;

• Het is niet mogelijk om deze kosten te vermijden;

• De kosten zijn niet uit te stellen naar de toekomst voor afweging bij de volgende Kadernota.

In 2019 is de post onvoorzien van € 50.000 niet aangesproken door de raad.

onderdeel Vennootschapsbelasting

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018

Begroting 2019
primitief

Begroting 2019
bijgesteld

Realisatie
2019

Afwijking

Lasten

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

In 2018 is de aangifte vennootschapsbelasting 2017 ingediend. In de aangifte is een fiscaal verlies opgenomen, dat verrekend kan worden met mogelijke toekomstige winsten. De uitgangspunten van de aangifte 2017 worden momenteel afgestemd met de Belastingdienst. Na overeenstemming over de uitgangspunten zal er in 2020 aangifte voor de vennootschapsbelasting 2018 en 2019 worden ingediend. Naar verwachting zal dit in het 3e kwartaal 2020 zijn.