MENU
PDF Opties

WNT-verantwoording 2019

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Gemeente Purmerend. Het voor Gemeente Purmerend toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000; het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling (alsmede degene die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aaangemerkt; n.v.t.)

Gegevens 2019 (bedragen x € 1)

G. Blom 

R.J.C.
van der laan

Functiegegevens

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

124.070

78.730

Beloningen betaalbaar op termijn

19.798

12.892

Subtotaal

143.868

91.622

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

143.868

91.622

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018 (bedragen x € 1)

G. Blom

R.J.C.

van der Laan

Functiegegevens

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

122.028

74.791

Beloningen betaalbaar op termijn

18.160

11.692

Subtotaal

140.188

86.483

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Bezoldiging

140.188

86.483

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Bovengenoemde categorie was in 2019 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bovengenoemde categorie was in 2019 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
Bovengenoemde categorie was in 2019 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

1e De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen.
Bovengenoemde categorie was in 2019 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt.
Bovengenoemde categorie was in 2019 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Bovengenoemde categorie was in 2019 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.