MENU
PDF Opties

Overzicht baten en lasten per taakveld/programma

Bedragen x € 1.000

Begroting bijgesteld

Realisatie 2019

Taakveld

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.2

Burgerzaken

-3.539

1.066

-2.473

-3.703

1.462

-2.241

0.61

OZB woningen

-351

66

-285

-383

30

-353

0.62

OZB niet-woningen

-194

50

-144

-182

12

-170

0.64

Belastingen overig

-44

9

-35

-78

78

1.2

Openbare orde en veiligheid

-246

4

-242

-227

-227

8.3

Wonen en bouwen

-1.869

2.935

1.066

-1.742

2.937

1.194

Totaal PGR01 Publieksdiensten

-6.242

4.129

-2.113

-6.315

4.519

-1.797

4.1

Openbaar basisonderwijs

-423

-423

-580

-580

4.2

Onderwijshuisvesting

-4.535

367

-4.168

-4.542

379

-4.163

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.375

2.271

-3.103

-4.891

1.956

-2.935

5.1

Sportbeleid en activering

-4.734

741

-3.994

-4.980

683

-4.297

5.2

Sportaccommodaties

-2.452

1.027

-1.424

-2.505

1.003

-1.502

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

-5.493

1.297

-4.196

-5.651

1.465

-4.186

5.4

Musea

-198

-198

-197

-197

5.5

Cultureel erfgoed

-153

-153

-73

-73

5.6

Media

-2.148

-2.148

-2.145

-2.145

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.058

40

-1.018

-933

48

-885

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-10.621

12

-10.610

-9.387

63

-9.324

6.2

Wijkteams

-3.901

-3.901

-3.674

-3.674

6.3

Inkomensregelingen

-30.670

23.553

-7.117

-30.402

23.837

-6.565

6.4

Begeleide participatie

-8.749

-8.749

-8.539

-8.539

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.633

95

-1.538

-1.094

22

-1.073

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-10.108

216

-9.893

-10.429

290

-10.138

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.158

668

-7.490

-9.038

1.296

-7.743

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-14.969

-14.969

-19.471

64

-19.407

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-9.608

433

-9.176

-8.514

32

-8.482

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.543

-2.543

-1.855

-1.855

7.1

Volksgezondheid

-2.629

-2.629

-2.567

-2.567

Totaal PGR02 Samenleving

-130.157

30.719

-99.438

-131.467

31.137

-100.330

8.3

Wonen en bouwen

-1.264

177

-1.087

-569

123

-446

Totaal PGR03 Wonen

-1.264

177

-1.087

-569

123

-446

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1

-1

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-780

-780

-663

9

-655

6.3

Inkomensregelingen

7.3

Afval

-10.103

12.592

2.489

-9.985

12.475

2.489

7.4

Milieubeheer

-1.189

5.094

3.905

-1.345

5.475

4.129

Totaal PGR04 Milieu

-12.072

17.686

5.615

-11.995

17.958

5.963

0.63

Parkeerbelasting

-647

2.557

1.910

-701

2.551

1.850

2.1

Verkeer en vervoer

-1.103

10

-1.093

-1.329

1

-1.328

2.2

Parkeren

-954

-954

-885

-885

2.5

Openbaar vervoer

-136

-136

-87

-87

Totaal PGR05 Bereikbaarheid

-2.839

2.567

-272

-3.001

2.551

-450

1.2

Openbare orde en veiligheid

-303

9

-294

-288

6

-282

2.1

Verkeer en vervoer

-10.071

366

-9.705

-9.925

284

-9.641

3.4

Economische promotie

-8

-8

-6

-6

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.987

112

-5.875

-6.201

126

-6.075

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-286

-286

-211

-211

6.3

Inkomensregelingen

7.2

Riolering

-5.134

6.812

1.678

-5.187

6.746

1.559

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-704

609

-96

-623

521

-102

Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte

-22.493

7.908

-14.585

-22.442

7.683

-14.759

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-2.170

1.636

-534

-2.449

1.835

-614

1.2

Openbare orde en veiligheid

-6

12

6

-3

11

8

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7.964

7.824

-140

-4.373

7.964

3.591

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

-60

127

67

-72

125

53

5.4

Musea

-114

-114

-132

-132

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-45

4

-41

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-858

598

-260

-899

598

-302

8.1

Ruimtelijke ordening

-302

-302

-371

-371

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-15.912

16.618

706

-10.987

15.222

4.236

8.3

Wonen en bouwen

-7.136

5.230

-1.906

-3.039

1.290

-1.750

Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening

-34.522

32.045

-2.477

-22.370

27.049

4.679

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-5.993

-5.993

-6.013

-6.013

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.558

5

-1.553

-1.408

3

-1.406

2.1

Verkeer en vervoer

-7

-7

Totaal PGR08 Veiligheid

-7.558

5

-7.553

-7.421

3

-7.419

3.1

Economische ontwikkeling

-615

201

-414

-858

240

-617

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-260

89

-172

-239

95

-144

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-149

196

47

-88

194

106

3.4

Economische promotie

-185

184

-1

-215

199

-16

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-121

-121

-133

-133

Totaal PGR09 Economie

-1.331

670

-662

-1.533

728

-804

0.1

Bestuur

-8.263

5.023

-3.240

-8.817

5.394

-3.422

0.4

Overhead

-394

-394

-439

3

-436

5.4

Musea

-501

-501

-688

-688

Totaal PGR10 Bestuur & concern

-9.159

5.023

-4.135

-9.944

5.397

-4.547

0.5

Treasury

620

2.526

3.146

846

2.522

3.368

0.61

OZB woningen

-25

8.394

8.369

-48

8.575

8.527

0.62

OZB niet-woningen

-13

4.486

4.472

-24

4.308

4.284

0.64

Belastingen overig

-3

782

779

-2

824

821

0.7

Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf

-25

134.579

134.554

-25

136.045

136.020

0.8

Overige baten en lasten

-19

-19

3.4

Economische promotie

50

50

76

76

Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen

553

150.817

151.370

727

152.350

153.077

0.4

Overhead

-20.501

261

-20.240

-21.641

997

-20.644

Totaal PGR12 Overhead

-20.501

261

-20.240

-21.641

997

-20.644

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting

0.8

Overige baten en lasten

-50

-50

Totaal PGR14 Onvoorzien

-50

-50

0.10

Mutaties reserves

-12.077

7.705

-4.372

-15.109

5.777

-9.332

Totaal PGR15 Resultaat bestemming

-12.077

7.705

-4.372

-15.109

5.777

-9.332

Eindtotaal

-259.712

259.712

-253.080

256.272

3.192